ProtectMe Allmänna villkor

Hej och välkommen till våra Allmänna villkor för användande av ProtectMe International AB:s tjänster.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan ProtectMe International AB, org.nr 559016-3217 (”ProtectMe”) och dig som användare (”Användare”, ”du” eller ”dig”) av Tjänsten. ProtectMe tillhandahåller ett webbaserat verktyg, för att hjälpa privatpersoner att begränsa skada vid en eventuell identitetsstöld (”Tjänsten”).

1 Användares åtaganden

För att använda Tjänsten måste du vara över 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal enligt svensk lag.

Genom att skapa ett konto och använda dig av Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren.

Användare åtar sig att installera Verktyget i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls i samband med köp av Tjänsten samt information som från tid till annan tillhandahålls på www.protectme.se.

Det åligger Användare att säkerställa att ProtectMe vid var tid har korrekt och uppdaterad information om Användarens adress, e-postadress och telefonnummer. Om Användare angivit felaktiga adressuppgifter vid beställning, har begärt eftersändning eller har flyttat och detta resulterar i att ProtectMe inte kan få kontakt med Användaren ansvarar Användaren själv för eventuella konsekvenser. Du ansvarar även själv för, och garanterar, att den information du laddar upp;

  • inte gör intrång i annans rättighet och/eller står i strid med svensk eller annan lagstiftning; och
  • att du har rätt att förfoga över den information som du laddar upp.

2 Abonnemangets löptid och uppsägning

Ett abonnemang löper initialt under tolv (12) månader eller i övrigt i enlighet med den avtalstid som Användaren och ProtectMe kommit överens om (”Abonnemanget”).

Uppsägning av Abonnemanget kan ske senast en (1) vecka före den senast överenskomna Abonnemangstiden löper ut. Sådan uppsägning kan lämpligast göras via e-post till [email protected]. ProtectMe kommer att meddela dig som Användare två (2) månader respektive en (1) vecka innan det aktuella Abonnemanget löper ut.

Om Användare inte säger upp Abonnemanget en (1) vecka före den tidigare Abonnemangstidens slut belöper Abonnemanget och löper därmed ytterligare tolv (12) månader i enlighet med vid var tid gällande Villkor och aktuell prislista. Uppsägning för sådan ytterligare förlängd Abonnemangsperiod kan lämpligast göras via e-post till [email protected], senast en (1) vecka före den senast överenskomna Abonnemangstiden löper ut.

I enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Användare alltid laglig rätt att ångra beställning inom fjorton (14) dagar (”Ångerfristen”) efter det att avtal ingåtts. Ångerfristen börjar således att löpa så snart kunden fått information om ångerrätten enligt lag (2005:59) om distansavtal utanför affärslokaler, vilket sker i samband med beställning av ett Abonnemang, oaktat om det skedde skriftligen eller muntligen, vilket ger Användare rätt att frånträda avtalet varvid eventuell redan erlagd premie återbetalas. Meddelande om att du vill nyttja din ångerrätt inom Ångerfristen skickas per e-post till [email protected], per post eller telefon. På konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns även ett standardformulär för nyttjande av ångerrätten som du kan använda.

3 Pris

De priser som gäller för Användare är de som framgår av vid var tid gällande prislista på www.protectme.se eller av vad som följer av överenskommelse mellan ProtectMe och Användare. Det pris som Användare betalar vid en förlängning av ett Abonnemang kan därmed skilja sig från det pris som gällde vid det första tillfället.

Utöver priset för Tjänsten tillkommer en faktureringsavgift om 9 kronor om Användare väljer att betala med faktura. Faktureringsavgift tillkommer inte om Användare istället valt att betala för Tjänsten med autogiro.

4 Betalning

ProtectMe äger rätt att fakturera Användare fjorton (14) dagar efter att beställning av Tjänsten har genomförts eller i anslutning till att Testmånaden har löpt ut. Denna rätt att fakturera efter fjorton (14) dagar gäller oavsett om Tjänsten nyttjats ännu.

Fakturan skickas till Användaren via e-post eller brev beroende på vad Användaren gjort för val i beställning av Abonnemanget.

Om Användare vid mottagande av faktura ännu inte har nyttjat Tjänsten kommer fakturan att baseras på den information som Användaren lämnat vid beställning av Tjänsten eller senast uppdaterad beställningsinformation.

Om Användare vid nyttjande av Tjänsten inte inom fjorton (14) dagar nyttjar den till fullo i enlighet med villkoren för Abonnemanget, t.ex. om Användaren inte installerar Verktyget i enlighet med vad som angivits vid beställningen, äger ProtectMe rätt att fakturera som om hela Tjänsten har nyttjats för den avtalade Abonnemangstiden.

Samtliga kostnader som enligt Villkoren tillkommer utöver det belopp Användaren ska betala för Tjänsten kommer antingen att adderas till Användares faktura vid ordinarie utskickstillfälle eller faktureras separat.

Betalningsvillkor för faktura är alltid fjorton (14) dagar från det att ProtectMe skriver ut fakturan eller skickar den för utskrift hos tredje part. Utställelsedatum finns angivet på fakturan.

ProtectMe förbehåller sig rätten att överlåta fakturering till tredje part eller sälja faktura till tredje part. För närvarande överlåter ProtectMe fordringar till antingen arvato Finance AB, org.nr 556495-1704 (”Arvato”), Nordfin Capital AB Org.nummer: 559027-5300 (”Nordfin Capital”) eller Financial Tech Sweden AB, org. nr 556906-0477 (”Financial Tech”) och betalning med befriande verkan kan därför endast göras till Arvato, Nordfin Capital eller FInancial Tech beroende på vilket av de tre bolagen som anges på den faktura du erhåller, Arvatos fullständiga villkor hittar du här, Nordfin Capital fullständiga villkor hittar du här och Financial Tech:s fullständiga villkor hittar du här. Om Användare inte betalar faktura i enlighet med betalningsvillkoren äger ProtectMe, eller tredje part som övertagit rätten till fakturan, rätt att överlåta fakturan för inkassohantering för vidare handläggning och hantering.

För det fall att fordringar mot Användare avseende abonnemang överlåts eller pantsätts av ProtectMe till Arvato, pantsätts även avtalet mellan ProtectMe och Användaren till Arvato.

Om Användare inte betalar faktura i enlighet med betalningsvillkoren och påminnelse därmed skickas tillkommer äger fordringsägaren, d.v.s. Arvato, Nordfin Capital eller Financial Tech, en påminnelseavgift i enlighet med vid var tid gällande lag om ersättning för inkassokostnader m.m. För närvarande uppgår sådan påminnelseavgift till 60 kronor. Utöver påminnelseavgift förbehåller sig ProtectMe även rätten att, själv eller via tredje part, inkassera dröjsmålsränta på obetald belopp från och med fakturans förfallodag, dröjsmålsräntan uppgår för närvarande till tjugofyra (24) procent. Avgift tillkommer även om Användare fortsatt underlåter att erlägga betalning och ytterligare påminnelse eller vidare betalningsföreläggande påbörjas.

5 Ansvar och avtalsbrott

Om ProtectMe får anledning att tro att den information du försett ProtectMe med inte är korrekt, att du inte använder Tjänsten i enlighet med Användares åtaganden enligt Punkten 1 ovan eller på annat sätt använder Tjänsten på ett sätt som inte är förenligt med Villkoren, eller inte erlägger betalning i tid, har ProtectMe rätt att, och kommer att, avsluta ditt Abonnemang samt stänga ner din personliga sida med omedelbar verkan. Sådan åtgärd kommer emellertid enbart föranleda fakturering den Abonnemangsperiod som Tjänsten nyttjats. Har Användare erlagt betalning i förskott för en längre period än vad som, vid Abonnemangets upphörande, har nyttjats av Användaren kommer återbetalning av outnyttjad Abonnemangsperiod att ske till av Användaren angivet konto.

Användaren har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador, under förutsättning att inte grov vårdslöshet föreligger från ProtectMe:s sida. ProtectMe ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten eller Användarens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av Tjänsten. ProtectMe ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Tjänsten är en bevakningstjänst som kan hjälpa dig att upptäcka oegentligheter kopplade till din dator och/eller dina personuppgifter i ett tidigt skede. ProtectMe tar således inget ansvar för eventuell ekonomisk skada som åsamkats dig på grund av obehörig tredje mans utnyttjande av dina personuppgifter, bankuppgifter, dator, kontokort, ID kort eller i övrigt. Du ansvarar själv för att vidta lämplig åtgärd när Tjänsten gör dig uppmärksam på att någon kan ha använt dina personuppgifter i otillbörligt syfte. För att undvika missförstånd kommer ProtectMe alltså inte ersätta eventuell skada, varken direkt eller indirekt, som uppstått på grund av att någon obehörigen nyttjat din identitet, kontokort, ID-handling, gjort intrång i din dator eller på annat sätt inkräktat i ditt privatliv.

6 Support och reklamation

ProtectMe tillhandahåller support via e-post på [email protected].

Om Verktyget visar sig vara defekt eller inte fungerar trots att du följt instruktionen på hemsidan vid nedladdning och installation är du välkommen att kontakta support via e-post på [email protected].

7 Personuppgifter

ProtectMe International AB, org.nr 559016-3217, är personuppgiftsansvarig och behandlar således personuppgifter som insamlas från Användare vid användande av Tjänsten, i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lag. Dessa personuppgifter behandlas för att Användare ska kunna använda Tjänsten och för att ProtectMe ska kunna uppfylla och administrera ingångna avtal och åtaganden samt för statistik och marknadsföring. ProtectMe kan även komma att komplettera personuppgifter med uppgifter inhämtade från tredje part, så som exempelvis privata och offentliga register och därefter behandla även de inhämtade uppgifterna.

7.1 Samtycke

Genom att godkänna Villkoren accepterar Användare att personuppgifter som insamlats av ProtectMe kan komma att lämnas ut till en eller flera av ProtectMe:s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla Användaren med olika typer av erbjudanden som ProtectMe anser kan vara till nytta för Användaren. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. Genom att använda Tjänsten samtycker Användaren till att Användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES. Användare kan när som helst motsätta sig sådan behandling av sina personuppgifter, oavsett om samtycke tidigare har givits. Om Användare vill dra tillbaka sitt samtycke härom sker detta skriftligen via e-post till [email protected] eller via post till ProtectMe, Box 16406, 103 27 Stockholm.

En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos ProtectMe. Sådan ansökan framställs till ProtectMe, Box 16406, 103 27 Stockholm. ProtectMe kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande.

7.2 Cookies

När du laddar ner Verktyget på din dator, surfplatta eller annan utrustning behöver ProtectMe lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att ProtectMe ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner Verktyget godkänner du att ProtectMe hämtar och sparar viss teknisk information (sk. Cookies) från den utrustning som används för att nyttja Tjänsten. Detsamma gäller vid din användning av webbplatsen www.protectme.se.

8 Immateriella rättigheter

Användare har inte rätt att använda ProtectMe:s varumärken eller firma utöver vad som krävs för användande av Tjänsten enligt Villkoren.

9 Force majeure

Om ProtectMe är förhindrad att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Villkoren på grund av omständigheter som ProtectMe inte skäligen kunnat råda över och som ProtectMe inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder ProtectMe inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, uppror, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse eller lag, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför ProtectMe:s kontroll, givet att ProtectMe i rimlig utsträckning försökt begränsa skadan, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljd.

10 Överlåtelse

ProtectMe har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Användaren tillfredsställande sätt. Om ProtectMe överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor ersätter förvärvaren ProtectMe som part och förvärvaren har i sin tur rätt att överlåta dessa förvärvade rättigheter och skyldigheter till annan. Vidare har ProtectMe alltid rätt att överlåta krav på betalning till inkassoföretag eller liknande.

11 Tillägg och ändringar

Den senaste versionen av Villkoren som gäller för användande av Tjänsten, återfinns alltid via webbplatsen www.protectme.se. ProtectMe förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar som träder i kraft två (2) veckor efter det att ändringarna i Villkoren skickats per post eller e-post till av Användare angiven adress. Kund uppmanas ändå att regelbundet kontrollera de senast uppladdade villkoren på www.protectme.se. Godkänner Kund ändringen av Villkoren omgående gäller också de nya Villkoren omgående. Sägs Villkoren inte upp av Kund anses ändringen så som godkänd två (2) veckor efter ikraftträdandet av ändringen. Den senaste versionen av Villkoren ersätter samtliga tidigare versioner. Motsvarande gäller för övriga dokument som omfattas av Villkoren.

12 Tvistelösning och tillämplig lag

Tvist i anledning av Villkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Det finns även möjlighet att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00.

Behöver du hjälp?

Använd formuläret och skicka ett mail till oss så kontaktar vi dig inom kort.

Not readable? Change text.